May 20th, 2003

Ulov

"Все в ваших руках" (притча)

Детство при советской власти

О женских воплях

География престижа (о районах Москвы)

Об альтернативной Перестройке

Наблюдения в больнице

http://www.alberteinstein.info/

Анно Домини. Кто это?

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] moskvy)>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/heilga/495378.html">"Все в ваших руках" (притча)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/holmogor/348780.html">Детство при советской власти</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/alzheimer/95193.html">О женских воплях</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/tiomkin/260464.html">География престижа (о районах Москвы)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/holmogor/350097.html">Об альтернативной Перестройке</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/egmg/417475.html">Наблюдения в больнице</A>

<A href="http://www.alberteinstein.info/">http://www.alberteinstein.info/</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/ru_translate/646254.html">Анно Домини. Кто это?</A>

<A href="
"Все в ваших руках" (притча)
Детство при советской власти
О женских воплях
География престижа (о районах Москвы)
Об альтернативной Перестройке
Наблюдения в больнице
Анно Домини. Кто это?
"Vse v vashih rukah" (pritcha)
Detstvo pri sovetskoj vlasti
O zhenskih voplyah
Geografiya prestizha (o rajonah Moskvy)
Ob al'ternativnoj Perestojke
Nablyudeniya v bol'nice
Anno Domini. Kto eto?
"></A>

Ulov 2

Байки о Гоголе

ID в Норвегии

Советские достижения: не благодаря, а вопреки

"Федя, не сдавайся, мы за тебя болеем!"

Сельскохозяйственная политэкономия

"Анжела рулит" (по ссылке от "probegi")

Ссылки от "dmierkin"

Девушка ищет работу (прикольное резюме)

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] (po>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/martik/514524.html">Байки о Гоголе</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/drugoi/46287.html">ID в Норвегии</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/pavell/355528.html">Советские достижения: не благодаря, а вопреки</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/piligrim/78454.html">"Федя, не сдавайся, мы за тебя болеем!"</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/pavell/355627.html">Сельскохозяйственная политэкономия</A>

<A href="http://www.eva.ru/static/forums/41/42372.html">"Анжела рулит" (по ссылке от "probegi")</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/dmierkin/377219.html">Ссылки от "dmierkin"</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/stalk/143685.html">Девушка ищет работу (прикольное резюме)</A>

<A href="
Байки о Гоголе
ID в Норвегии
Советские достижения: не благодаря, а вопреки
"Федя, не сдавайся, мы за тебя болеем!"
Сельскохозяйственная политэкономия
"Анжела рулит" (по ссылке от "probegi")
Ссылки от "dmierkin"
Девушка ищет работу (прикольное резюме)
Bajki o Gogole
|ID| v Norvegii
Sovetskie dostizheniya: ne blagodarya, a vopreki
"Fedya, ne sdavajsya, my za tebya boleem!"
Sel'skohozyajstvennaya polit`ekonomiya
"Anzhela rulit" (po ssylke ot |"probegi"|)
Ssylki ot |"dmierkin"|
Devushka ischet rabotu (prikol'noe rezyume)
"></A>

Ulov 3

Пони-поводырь

Откуда есть пошли "пиндосы"

"Через жопу" по английски

Тенденции (видеокассеты отмирают?)

Драконоборчество как оно есть

А если бы не было СССР, то какова была бы судьба фашисткой Германии

Запутанные отношения (нетрадиционная пара)

О компьютерных мониторах (по ссылке от "symsymsym")

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] (po>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/ilyavinarsky/656534.html">Пони-поводырь</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/ru_translate/647239.html">Откуда есть пошли "пиндосы"</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/ru_translate/647466.html">"Через жопу" по английски</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/dz/16116.html">Тенденции (видеокассеты отмирают?)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/asriyan/16032.html">Драконоборчество как оно есть</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/toshick/222992.html">А если бы не было СССР, то какова была бы судьба фашисткой Германии</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/m_elle/30729.html">Запутанные отношения (нетрадиционная пара)</A>

<A href="http://www.digitalware.ru/static/dwmonitors/DWRrev020304.asp">О компьютерных мониторах (по ссылке от "symsymsym")</A>

<A href="
Пони-поводырь
Откуда есть пошли "пиндосы"
"Через жопу" по английски
Тенденции (видеокассеты отмирают?)
Драконоборчество как оно есть
А если бы не было СССР, то какова была бы судьба фашисткой Германии
Запутанные отношения (нетрадиционная пара)
О компьютерных мониторах (по ссылке от "symsymsym")
Poni-povodyr'
Otkuda est' poshli "pindosy"
"Cherez zhopu" po anglijski
Tendencii (videokassety otmirayut?)
Drakonoborchestvo kak ono est'
A esli by ne bylo SSSR, to kakova byla by sud'ba fashistkoj Germanii
Zaputannye otnosheniya (netradicionnaya para)
O komp'uternyh monitorah (po ssylke ot |"symsymsym"|)
"></A>