May 17th, 2003

Ulov

Английский перевод анаши

"Летели два крокодила: один зеленый а второй на Север" ("holmogorov" про совок)

Подборка новостей от "zmey_ka"

Фильмы нашего детства (судьба актеров)
http://elik.by.ru/
http://vasechkin.ru/
http://www.mielofon.ru/

Краденое солнце (проедаем наследие советской эпохи?)

Правда о Химерах (происхождение вида)

Укусы насекомых (полезные советы)

Зачем нужен LJ (мнение юзера)

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] "zmey_ka">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/community/ru_translate/636798.html">Английский перевод анаши</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/holmogor/346292.html">"Летели два крокодила: один зеленый а второй на Север" ("holmogorov" про совок)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/zmey_ka/34956.html">Подборка новостей от "zmey_ka"</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/inka/294710.html">Фильмы нашего детства (судьба актеров)</A>
<A href="http://elik.by.ru/">http://elik.by.ru/</A>
<A href="http://vasechkin.ru/">http://vasechkin.ru/</A>
<A href="http://www.mielofon.ru/">http://www.mielofon.ru/</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/holmogor/346557.html">Краденое солнце (проедаем наследие советской эпохи?)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/amigofriend/139581.html">Правда о Химерах (происхождение вида)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/homecat/54132.html">Укусы насекомых (полезные советы)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/homecat/54387.html">Зачем нужен LJ (мнение юзера)</A>

<A href="
Английский перевод анаши
"Летели два крокодила: один зеленый а второй на Север" ("holmogorov" про совок)
Подборка забавных новостей от "zmey_ka"
Фильмы нашего детства (судьба актеров)
Краденое солнце (проедаем наследие советской эпохи?)
Правда о Химерах (происхождение вида)
Укусы насекомых (полезные советы)
Зачем нужен LJ (мнение юзера)
Anglijskij perevod anashi
"Leteli dva krokodila: odin zelenyj a vtoroj na Sever" (|"holmogorov"| pro sovok)
Podborka zabavnyh novostej ot |"zmey_ka"|
Fil'my nashego detstva (sud'ba akterov)
Kradenoe solnce (proedaem nasledie sovetskoj `epohi?)
Pravda o Himerah (proishozhdenie vida)
Ukusy nasekomyh (poleznye sovety)
Zachem nuzhen |LJ| (mnenie yuzera)
"></A>

Ulov 2

Ulov 3

Наклейки "Garbage Pail Kids"

Гранатовый сок в городе Москве

Писатели и вина (ассоциации)

Плюшевый мишка в помощь менеджеру

Сказка с моралью (по ссылке от "symsymsym")

К вопросу о языке ("НА украине; талиНН и т.п.")
по этому же вопросу

Что есть Блядь (дискуссия)

Путинское послание (комментарий)
тут текст

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] (po>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/antigona/362054.html">Наклейки "Garbage Pail Kids"</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/yasha/464150.html">Гранатовый сок в городе Москве</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/yooo/88281.html">Писатели и вина (ассоциации)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/scolar/56353.html">Плюшевый мишка в помощь менеджеру</A>

<A href="http://bolk.exler.ru/register/16.05.2003/1/comments">Сказка с моралью (по ссылке от "symsymsym")</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/karakal/44884.html">К вопросу о языке ("НА украине; талиНН и т.п.")</A>
<A href="http://www.livejournal.com/users/skitalets/13311.html">по этому же вопросу</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/nushka/309745.html">Что есть Блядь (дискуссия)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/krylov/582836.html">Путинское послание (комментарий)</A>
<A href="http://www.kremlin.ru/text/appears/2003/05/44623.shtml">тут текст</A>

<A href="
Наклейки "Garbage Pail Kids"
Гранатовый сок в городе Москве
Писатели и вина (ассоциации)
Плюшевый мишка в помощь менеджеру
Сказка с моралью (по ссылке от "symsymsym")
К вопросу о языке ("НА украине; талиНН и т.п.")
по этому же вопросу
Что есть Блядь (дискуссия)
Путинское послание (комментарий)
тут текст
Naklejki |"Garbage Pail Kids"|
Granatovyj sok v gorode Moskve
Pisateli i vina (associacii)
Plyushevyj mishka v pomosch' menedzheru
Skazka s moral'yu (po ssylke ot |"symsymsym"|)
K voprosu o yazyke ("NA ukraine; taliNN i t.p.")
po etomu zhe voprosu
Chto est' Blyad' (diskussiya)
Putinskoe poslanie (kommentarij)
tut tekst
"></A>

Ulov 4

Как бороться с неплательщиками за горячую воду

Прикол в Lingvo 5

Словарь русских имен (по ссылке от "gunilla")

Запивать и припивать
к этому же

Ложь и правда (итоги войны в Ираке)

Политическая картография

"Совенок" (фотка котенка)

Загадки промоушена (подключение к интернет)

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] |lingvo|>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/ailev/78882.html">Как бороться с неплательщиками за горячую воду</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/soamo/285060.html">Прикол в Lingvo 5</A>

<A href="http://www.alyona.ru/names/a/">Словарь русских имен (по ссылке от "gunilla")</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/pishu_pravilno/206200.html">Запивать и припивать</A>
<A href="http://www.livejournal.com/community/pishu_pravilno/206343.html">к этому же</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/yanis/100214.html">Ложь и правда (итоги войны в Ираке)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/angerona/186834.html">Политическая картография</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/nanamitjan/63103.html">"Совенок" (фотка котенка)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/gera/143344.html">Загадки промоушена (подключение к интернет)</A>

<A href="
Как бороться с неплательщиками за горячую воду
Прикол в Lingvo 5
Словарь русских имен (по ссылке от "gunilla")
Запивать и припивать
к этому же
Ложь и правда (итоги войны в Ираке)
Политическая картография
"Совенок" (фотка котенка)
Загадки промоушена (подключение к интернет)
Kak borot'sya s neplatel'schikami za goryachuyu vodu
Prikol v |Lingvo| 5
Slovar' russkih imen (po ssylke ot |"gunilla"|)
Zapivat' i pripivat'
k etomu zhe
Lozh' i pravda (itogi vojny v Irake)
Politicheskaya kartografiya
"Sovenok" (fotka kotenka)
Zagadki promoushena (podklyuchenie k internet)
"></A>