May 9th, 2003

Interesnoe

Вчера юзер "drugoi" был необычайно интересен

К теории элит

Замечательная история. Очень сильно! (про деда "eremei")

Энергетика вулканов

Хождение строем (сержанты)

Создание скинхеда

Критерии Ольшанского (женщины)

Ветераны из заградотряда

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] ">') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/drugoi/2003/05/08/">Вчера юзер "drugoi" был необычайно интересен</A>

<A href="http://www.conservator.ru/forums/telegraf/posts/30817.html">К теории элит</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/eremei/232961.html">Замечательная история. Очень сильно! (про деда "eremei")</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/nihuyator/175376.html">Энергетика вулканов</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/pavell/353012.html">Хождение строем (сержанты)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/aculeata/318487.html">Создание скинхеда</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/olshansky/163792.html">Критерии Ольшанского (женщины)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/berezin/167411.html">Ветераны из заградотряда</A>

<A href="
Вчера юзер "drugoi" был необычайно интересен
К теории элит
Замечательная история. Очень сильно! (про деда "eremei")
Энергетика вулканов
Хождение строем (сержанты)
Создание скинхеда
Критерии Ольшанского (женщины)
Ветераны из заградотряда
Vchera yuzer |"drugoi"| byl neobychajno interesen
K teorii `elit
Zamechatel'naya istoriya. Ochen' sil'no! (pro deda |"eremei"|)
`Energetika vulkanov
Hozhdenie stroem (serzhanty)
Sozdanie skinheda
Kriterii Ol'shanskogo (zhenschiny)
Veterany iz zagradotryada
"></A>

Interesnoe 3

Куба (впечатления)

"Какие же это ветераны" (лицензия на отстрел журналюг)

"Упаси боже" и "Не приведи Господь" (замены)

"...То это не враг а наставник"

http://gondola.zamok.net/biblio/teneta/selegey1_1.html

Ещё один crash code в IE

Баг в Unicode

Кот на мониторе (фотка)

[Error: Irreparable invalid markup ('<a [...] "...to>') in entry. Owner must fix manually. Raw contents below.]

<A href="http://www.livejournal.com/users/clement/43802.html">Куба (впечатления)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/piligrim/77424.html">"Какие же это ветераны" (лицензия на отстрел журналюг)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/pishu_pravilno/201851.html">"Упаси боже" и "Не приведи Господь" (замены)</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/bert_/13068.html">"...То это не враг а наставник"</A>

<A href="http://gondola.zamok.net/biblio/teneta/selegey1_1.html">http://gondola.zamok.net/biblio/teneta/selegey1_1.html</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/malaya_zemlya/68687.html">Ещё один crash code в IE</A>

<A href="http://www.livejournal.com/users/malaya_zemlya/68924.html">Баг в Unicode</A>

<A href="http://www.livejournal.com/community/ru_cats/395406.html">Кот на мониторе (фотка)</A>

<A href="
Куба (впечатления)
Какие же это ветераны (лицензия на отстрел журналюг)
"Упаси боже" и "Не преведи Господь" (замены)
"...То это не враг а наставник"
Ещё один crash code в IE
Баг в Unicode
Кот на мониторе (фотка)
Kuba (vpechatleniya)
Kakie zhe eto veterany (licenziya na otstrel zhurnalyug)
"Upasi bozhe" i "Ne privedi Gospod'" (zameny)
"...To eto ne vrag a nastavnik"
Eschyo odin |crash code| v |IE|
Bag v |Unicode|
Kot na monitore (fotka)
"></A>